Bescherming van de privacy

Wij hechten zeer veel belang aan de bescherming van uw privacy en wij zetten alles in het werk om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te beschermen.

In het kader van deze verzameling van gegevens, verbinden wij ons ertoe uw privacy te beschermen en de principes te respecteren zoals bepaald door de richtlijn 2002/58/CE betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector van de elektronische communicatie.

Uw toestemmingw

Door het gebruik van onze website verklaart u zich akkoord met onderhavige voorwaarden, en in het bijzonder geeft u uw toestemming zowel voor wat het gebruik als de eventuele overdracht betreft van deze informatie, zoals hierna beschreven. Wij kunnen in de toekomst genoopt worden deze bepalingen te wijzigen, en, indien dit het geval zou zijn, zullen wij de gewijzigde bepalingen bekendmaken op deze pagina.

Verzameling van informatiew

In principe, is de toegang tot de informatie beschikbaar op of via de website mogelijk zonder dat het noodzakelijk is om gegevens door te geven met een persoonlijk karakter zoals naam, adres, enz. Echter, indien u een bestelling plaatst, informatie opvraagt of waar u zich als lid inschrijft, is het noodzakelijk dat wij bepaalde gegevens opvragen om zodoende op efficiënte wijze aan uw vraag te kunnen voldoen. Deze informatie varieert naargelang het gevraagde type product en/of dienst. Deze informatie zal deel uitmaken van een gegevensbank van uw transacties die in hoofdzaak volgende gegevens zal bevatten: naam, voornaam, adres, e-mail, geboortedatum, naam van het bedrijf en BTW nummer (indien van toepassing).

Indien u met ons contact opneemt via e-mail, kunnen wij genoodzaakt worden u bepaalde informatie te vragen teneinde op een efficiënte wijze aan uw vraag te kunnen voldoen of om de juistheid na te gaan van de informatie die in ons bezit is. Deze informatie kan in onze gegevensbank worden geïntegreerd om de informatie te vervolledigen die u betreft.

De informatie die u verschaft op deze website kan worden gebruikt voor direct marketing.

Toegangsrecht tot uw persoonlijke gegevens

U hebt het recht, op aanvraag en zonder bijkomende kosten, te weigeren dat uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor direct marketing.

U hebt het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en om deze aan te passen: (in opbouw)

Gebruik van gegevens voor het opmaken van statistieken met betrekking tot het surfen

Wanneer u de website bezoekt, zullen de geraadpleegde servers automatisch de volgende gegevens verzamelen:

  • het IP adres toegekend bij de verbinding;
  • de datum en het uur dat u de website bezoekt;
  • de geraadpleegde pagina’s;
  • het gebruikte type browser;
  • het operating system van uw PC;
  • de zoekmotor alsook de sleutelwoorden die werden gebruikt om de website te zoeken.

Cookies

De meeste “cookies” werken slechts de tijd van een sessie of van een bezoek.

Zoals vele andere websites, gebruikt onze website “cookies” evenals andere technologieën die toelaten om de meest geraadpleegde delen van onze website te identificeren, de bestemmingen van onze bezoekers en de duur van hun bezoek.

Gebruik en overdracht van gegevens

Bij uw inschrijving op onze website, wordt uw toestemming gevraagd voor het opsturen van onze maandelijks newsletter waarin onze produkten en nieuwigheden worden voorgesteld. Deze toelating kan door u op elk moment worden gewijzigd via onze website: (in opbouw)

U geeft uw toestemming voor het overdragen van volgende (regelmatige bijgewerkte) gegevens aan derden (met name banken en financiële diensten) om de geldigheid van uw kredietkaart na te gaan, met inbegrip van, onder andere, het nummer van de kredietkaart of de relaties met de kredietinstellingen, het verifiëren van de identiteit van de koper, het verkrijgen van een voorafgaande toelating betreffende een kredietkaart dan wel het verkrijgen van toelating betreffende individuele aankooptransacties. Deze gegevens worden slechts verwerkt en bewaard gedurende een periode die strikt noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de desbetreffende transactie en worden daarna vernietigd.

U geeft uw toestemming om informatie te gebruiken nodig voor het afhandelen van uw bestellingen en uw aanvragen, het beheer van rekeningen en facturen, het verwerken van facturen met de leveranciers van diensten, het beheren van uw aanvragen, onderzoeken of klachten, het invorderen van schuldvorderingen en andere gerechtelijke procedures alsmede elke andere algemene administratieve of commerciële activiteit.

Opslaan van persoonlijke gegevens: login en paswoord

Elke natuurlijke of rechtspersoon die zich inschrijft, maakt door die inschrijving zijn persoonlijke gegevens over.

De inschrijving houdt de uitdrukkelijke toestemming in dat deze identificatiegegevens in onze gegevensbank mogen worden verwerkt. Enkel natuurlijke of rechtspersonen die volledig rechts- en handelingsbekwaam zijn hebben het recht om zich in te schrijven.

De klant is aansprakelijk voor de vertrouwelijkheid, de veiligheid en het correcte gebruik van zijn login en paswoord.

Elk gebruik van de login en het paswoord van een bepaalde klant wordt verondersteld te zijn gebeurd door deze klant.

Het gebruik van de login en het paswoord kan tijdelijk of definitief worden geschrapt uit veiligheidsoverwegingen of wegens misbruik.

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de klant : info@schleiper.be (in opbouw)

De verwerking van deze persoonlijke gegevens in de gegevensbank mag dienen voor het beheer van ons cliënteel, het beheer van de bestellingen, de leveringen, de facturatie van materiële en immateriële diensten, de opvolging van de kredietwaardigheid, de publiciteit op basis van een profiel, geïndividualiseerde verwerkingen en marketing.